Over ons

De afvalmarkt is aan grote veranderingen onderhevig. De laatste jaren hebben er innovatieve ontwikkelingen plaatsgevonden waardoor het recyclingproces is veranderd van een afvalmarkt naar circulaire economie.

Informeren

De VMB heeft als belangrijke taak het geven van informatie aan haar leden betreffende ontwikkelingen in de markt en nieuwe wet- en regelgeving. Hierdoor worden nieuwe regelingen optimaal geïmplementeerd en het kwaliteitsniveau op een hoog peil gehouden.

Gesprekspartner naar overheid

Daarnaast treedt de VMB namens haar leden op als gesprekspartner naar overheden en andere partijen in de markt. Een resultaat hiervan is het vergunningsconvenant met de Provincie om het vergunningsproces sneller en efficiënter af te ronden.

De VMB geeft mede invulling en sturing aan het door de overheid uit te stippelen beleid ten aanzien van de inzamelingen en verwerking van afvalstoffen.

Samenwerking en uitwisselen van kennis

Deze doelstellingen behaalt de VMB door de samenwerking, afstemming en uitwisseling van kennis te bevorderen tussen de overheid en bedrijfsleven en tussen de leden en andere belangenverenigingen.

Tijdens de ledenvergaderingen worden meerdere onderwerpen behandeld en is regelmatig een gastspreker aanwezig om een actueel onderwerp nader te belichten. Daarna is er tijd om met elkaar te netwerken en bij te praten.
De vergaderingen vinden minimaal vier maal per jaar plaats. De vergaderlocatie wisselt en vindt vaak plaats bij een afvalverwerker zodat van elkaars innovaties geleerd kan worden.

Volgen van nieuwe ontwikkelingen

De VMB zal haar beleid continu afstemmen op de zich snel wijzigende omstandigheden in de afvalbranche. Alleen op deze manier kan zij de belangen van haar leden optimaal blijven behartigen. Niet alleen de provinciale omgeving, maar ook de landelijke aspecten en ontwikkelingen op Europese schaal zullen hierbij worden betrokken.

De VMB, een innovatieve gesprekspartner met een grote hoeveelheid parate kennis en een ruime praktische ervaring in de afvalbranche.